• so02
  • so03
  • so04

NI TRC-8546 783702-02 XNET-LIN Aragatnaşyk kabel interfeýsi

NI TRC-8546 783702-02 XNET-LIN Aragatnaşyk kabel interfeýsi

Gysga düşündiriş:

25 ýyldan gowrak wagt bäri NI kompýuter esasly synag ölçeg we awtomatlaşdyryş platformalaryny ösdürýär.Uzak möhletleýin ösüş maksatlary NI önümleriniň uzak möhletli utgaşyklygyny we doly tehniki goldawdan peýdalanmagyny üpjün edýär.Programmalaryň giň gerimi: häzirki wagtda NI elektronika, maşyn, aragatnaşyk, awtoulag önümçiligi, biologiýa, lukmançylyk, himiýa senagaty, ylmy gözleg we bilim ýaly dürli pudaklarda ulanylýan 500-den gowrak programma üpjünçiligi we enjam önümlerini hödürleýär.Japanaponiýada “Honda” awtoulag synagyndan, Awstraliýada elektrokardiostimulýator dizaýny / tassyklamasyndan başlap, BT telefon liniýasynyň öndürijiligini barlamak üçin NI önümleri dünýäniň on müňlerçe inersenerleri we alymlary umumy maksatlary üçin has çalt, has gowy we tygşytly ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Degişli düşündiriş

NI TRC-8546 Geçiriji kabeli NI-XNE kabul ediji portuna, geçiriji kabel PXI, CompactRIO we CompactDAQ platformalarynda awtobuslary dürli enjamlara birikdirmek üçin çeýeligi üpjün edýär.
Her izolirlenen kabelde degişli awtobus görnüşi üçin zerur geçirijiler bar.
NI TRC-8546 geçiriji kabellerde programma üpjünçiligi arkaly işledilip ýa-da ýapylyp bilinýän togtadyjy rezistorlar hem bar.Geçiriji kabeller NI-XNET draýwerini ulanyp programmirläp we sazlap bolýar.

Önüm bilen baglanyşykly wideo

Önümiň parametrleri

Marka: NI
Model:TRC-8546
Sargyt belgisi:783702-02

Haryt aýratynlyklary:LIN geçiriji kabeli
Gelip çykyşy:Birleşen Ştatlar
Şahadatnama:CE, RoHS, UL

Tehniki maglumatlar

NI-XNET, PXI- we PCI esasly ýokary öndürijilikli, Dolandyryjy sebit tory (CAN), LIN we FlexRay ýaly içerki torlar bilen aragatnaşyk saklamak üçin aňsat önümleriň biridir.NI-XNET LabVIEW bilen aňsat birleşýär, CAN, LIN we FlexRay awtobuslaryny programma etmek üçin şol bir API funksiýalaryny ulanýar we pes derejeli çarçuwaly maglumatlary ulanylýan in engineeringenerçilik maglumatlaryna awtomatiki terjime edýär.Täze interfeýs pes derejeli mikrokontrol interfeýsiniň ýokary öndürijiligini we çeýeligini Windows ýa-da LabVIEW real wagt operasiýa ulgamynyň ösüş gurşawynyň tizligi we güýji bilen birleşdirýär.Şeýle hem, iş stoly real wagt kompýuterlerine we real wagt PXI ulgamlaryna aňsatlyk bilen birleşdirilip bilner.
PXI we PCI interfeýsleri talap edilýän programmalar üçin ýokary öndürijiligi we ulanylyş aňsatlygyny üpjün edýär we ýokary signal sanamak, pes gijä galmak şertleri üçin amatlydyr.Interfeýs, NI-XNET enjamy bilen dolandyrylýan, LIN awtobusyny esasy ýada birikdirip, ulgamyň gijä galmagyny millisekuntdan mikrosekuntlara çenli azaldyp biler.Sürüjini ulanyp, bortdaky prosessor, LIN çarçuwalaryny we signallaryny interfeýs bilen ulanyjy programmasynyň arasynda CPU arakesmesiz geçirip biler, esasy prosessoryň çylşyrymly modelleri we goýmalary gaýtadan işlemek üçin sarp edýän wagtyny azaldyp biler.

Sargyt barada bellikler

1. Sargyt goýanyňyzda modelini we mukdaryny görkezmegiňizi haýyş edýäris.
2. productshli görnüşli önümler barada aýdanymyzda, dükanymyz täze we ikinji el satýar, sargyt goýanyňyzda kesgitläň.

src = http ___ img95.699pic.com_xsj_11_bm_b3.jpg! _fw_700_watermark_url_L3hzai93YXRlcl9kZXRhaWwyLnBuZw_align_sout Gündogar

Dükanymyzdan haýsydyr bir zat gerek bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Başga önümler dükanda ýok bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, wagtynda arzan bahadan degişli önümleri taparys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler