• so02
  • so03
  • so04

FANUC roboty maýatnik A05B-2255-C102 # EMH öwredýär

FANUC roboty maýatnik A05B-2255-C102 # EMH öwredýär

Gysga düşündiriş:

FANUC robot tehnologiýasynda öňdebaryjy we täzelikçi bolmagy maksat edinýär.Dünýäde robotlary öndürmek üçin robotlary ulanýan ýeke-täk kompaniýa, dünýäde integral görüş ulgamlaryny üpjün edýän ýeke-täk robot kompaniýasy we dünýäde akylly robotlary we akylly maşynlary üpjün edýän ýeke-täk kompaniýa.kompaniýasy.FANUC robot önümleriniň 240 görnüşi bar, ýükleri 0,5 kg-dan 1,35 tonna çenli.Müşderileriň dürli isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýygnamak, işlemek, kebşirlemek, guýmak, pürkmek we palletlemek ýaly dürli önümçilik baglanyşyklarynda giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Degişli düşündiriş

Okatýan maýatnik, robot dolandyryş ulgamynyň esasy bölegi, mehaniki hereketleri hasaba almak we saklamak üçin ulanylýan enjam, elektron ulgamy ýa-da kompýuter ulgamy tarapyndan ýerine ýetirilýär.Senagat önümçiliginde robotlaryň giňden ulanylmagy netijesinde öwrediji maýatnik robot dolandyryş ulgamynda ýygy-ýygydan işleýän bölek bolup, agyr basyş sebäpli ýykylmak we şowsuzlyga sebäp bolmak, şeýlelik bilen robotyň kadaly işleýşine täsir edýär.Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, robot maýatnik öwredýär, robotyň gözegçi tarapyndan dolandyrylýan ýoluna görä ýöremegine ýol berýär.Şeýle hem öwredilýän maýatnik, robotyň hereketine gözegçilik edýän rul diýmek bolar.
Çeýe önümçilikden, kompýuter integrirlenen önümçilikden, çylşyrymly önümçilikden we şol bir wagtyň özünde in engineeringenerçilikden soň, häzirki zaman senagatynyň çalt üýtgeýän we barha artýan çylşyrymly talaplaryna jogap hökmünde, geljekki senagat amaly programmalary üçin önümçilik öýjüklerinde ýönekeý gaýtalanmalary “ýadawsyz” ýerine ýetirmek talap edilmeýär. Işläp biler we ýokary çeýe, açyk we programmirläp bolýan, adam bilen kompýuteriň dostlukly täsirleşme funksiýalary bilen önümçilik ulgamyna birleşdirilip bilner.Bu ukybyň durmuşa geçirilmegi, bu döwürde robot tehnologiýasynyň umumy ösüşini talap edýär we okatmak tehnologiýasy möhümdir.Robotlar çeýe awtomatlaşdyryş enjamlary hasaplanýar, sebäbi dürli işleri ýerine ýetirmek üçin programmirläp bolýar.Robot meselesini programmirlemek belli bir enjam ýa-da usul bilen amala aşyrylýar we bu amal robotyň öwrediş prosesi.

Önüm bilen baglanyşykly wideo

Önümiň parametrleri

Marka:FANUC
Model:A05B-2255-C102 # EMH
Haryt aýratynlyklary:Robot öwredýär
Gelip çykyşy:Japanaponiýa

Kuwwaty:220 (KW)
Bahalandyrylan naprýa: eniýe:220 (V)
Tizlige jogap ýygylygy:154 (KHz)
Şahadatnama:CE, RoHS, UL

Sargyt barada bellikler

1. Sargyt goýanyňyzda modelini we mukdaryny görkezmegiňizi haýyş edýäris.
2. productshli görnüşli önümler barada aýdanymyzda, dükanymyz täze we ikinji el satýar, sargyt goýanyňyzda kesgitläň.

src = http ___ img95.699pic.com_xsj_11_bm_b3.jpg! _fw_700_watermark_url_L3hzai93YXRlcl9kZXRhaWwyLnBuZw_align_sout Gündogar

Dükanymyzdan haýsydyr bir zat gerek bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Başga önümler dükanda ýok bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, wagtynda arzan bahadan degişli önümleri taparys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler