• so02
  • so03
  • so04

“Siemens” “Siemens China Zero-Carbon Smart Park” -yň ak kagyzy çykardy we Changshu Digital Empowerment Centre resmi taýdan işe başlady.

1. “Siemens China Zero-Carbon Smart Park” -yň ak kagyzy resmi taýdan neşir edildi, ýol meýilnamalaşdyryş teklipleri we nol uglerod seýilgähini durmuşa geçirmek üçin global tejribe alyşdy.
2. “Siemens” -iň Hytaýda ilkinji “ösen önümçilik + pes uglerodly seýilgähi” bolan Çangşu sanly güýçlendiriş merkezi resmi taýdan işe girizildi.
3. greenaşyl we pes uglerodly ösüşi we sanly öwrülişigi we kämilleşdirmegi bilelikde ösdürmek üçin Çangşu ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagynyň Dolandyryş komiteti we Suzhou Land Real Estate Group Co., Ltd. bilen hyzmatdaşlygyň çarçuwaly şertnamalaryna gol çekildi.

2

Siemens şu gün nol uglerodly akylly seýilgähiň kesgitlemesini we gurluşyny, esasy agyry nokatlaryny we giriş nokatlaryny seljerýän we teklip edýän "Hytaýda Siemens nol-uglerod akylly seýilgähiniň ak kagyzy" (mundan beýläk "Ak kagyz") neşir etdi. dünýädäki we Hytaýdaky uglerodyň iň ýokary derejesi we uglerodyň bitaraplygy häzirki ýagdaýyna we ugruna esaslanýar.Mundan başga-da, “Siemens” -iň maslahat hyzmatlary, çözgütleri, innowasiýa tehnologiýalary we nol uglerod seýilgählerinde üstünlikli tejribe paýlaşyldy, bu nol uglerod seýilgählerini gözlemek we gözlemek üçin ýol görkezýär.Bu aralykda, Siemens, Çangşu ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagyny dolandyrmak komiteti we Suzhou Land Real Estate Group Co., LTD tarapyndan bilelikde gurlan iki adamlyk sanly güýçlendiriş platformasy taslamasy bolan "Changshu Digital Empowerment Centre" resmi taýdan işe girizildi. Çangşu ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagy.Üç tarap, şeýle hem, ýaşyl we pes uglerodly ösüşi çuňlaşdyrmak we sanly üýtgeşmeler we kämilleşdirmek boýunça çarçuwaly şertnama gol çekdi we Şanhaý-Jiangsu MOBO nol uglerod seýilgähiniň we nol uglerod binasynyň umumy meýilnamalaşdyryş we gonmak şertnamasyna esaslandy- uglerod sanly senagat parky taslamasy, nol uglerod seýilgähiniň we nol uglerod binasynyň durmuşa geçiriş ýoluny bilelikde öwreniň.

214

"Aýratyn tehnologiýa kompaniýasy hökmünde Siemens, Çangşunyň ösen sanlylaşdyrylmagy, az uglerodly tehnologiýalary we baý dünýä tejribesi bilen Çangşunyň sanly we pes uglerodly üýtgemegine mümkinçilik döretmek we Hytaýyň ýokary derejesine ylmy we tehnologiki güýç goşmak üçin ähli hyzmatdaşlar bilen işleşmäge taýýardyr. hil we durnukly ösüş. "“Siemens (China) Co., LTD.” -Iň ýerine ýetiriji wise-prezidenti we “Siemens Greater China Smart Infrastructure Group” -yň baş müdiri Lin Bin, “Senagat seýilgähleri ​​ykdysadyýetimiziň ýokary hilli ösüşini ösdürmekde möhüm rol oýnaýar. bu ak kagyz, “Siemens” -iň uglerodyň bitarap we akylly seýilgähleriň sanly ösüşi baradaky önümçilik düşünjelerini paýlaşarys we nol uglerod senagatynyň ösüşi üçin peýdaly salgylanma berjek sanly serişdeler we akylly dolandyryş arkaly nol uglerod parklaryna ýetmek üçin mümkin bolan ýollary teklip ederis. Hytaýdaky seýilgähler. "

Siemens tarapyndan çykarylan "Siemens China Zero-Carbon Smart Park" -yň ak kagyzy, senagat seýilgähleriniň nol uglerod ösüş ýagdaýyny yzygiderli seljerýär we düşünje, meýilnamalaşdyrmak, dolandyrmak we işlemek we aşaky ýaly ýokary derejeli ýumşak mümkinçilikleri kesgitledi. Seýilgählerdäki uglerodyň azalmagynyň agyry nokatlaryny gönüden-göni çözmek, maksatly "ýaşyl + sanly" çözgütleri, şeýle hem durmuşa geçirip boljak we ýerine ýetirip boljak meýilnamalaşdyrmak üçin seýilgäh infrastrukturasy, pes uglerodly we akylly ulgam gurluşygy ýaly derejeli enjam şertleri.Ak kagyz, şeýle hem Pudongda, Şanhaýda ýerleşýän myhmanhana temaly şypahana seýilgähi we Sanjou şäheriniň Çanşu şäherindäki MOBO bilelikdäki innowasiýa senagat seýilgähi ýaly innowasiýa tejribeleri bilen tanyşdyrýar, bu az uglerodly gurluşyk we senagat parkynyň işleýşinde uly görkeziji bolar. .

3

Häzirki wagtda “Changshu Digital Empowerment Centre” resmi taýdan işe girizildi, bu “Siemens”, Çangşu ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagy dolandyryşy tarapyndan bilelikde gurlan “ösen önümçilik + pes uglerodly seýilgäh” iki sanly güýçlendiriş platformasy taslamasynyň iň soňky ösüşi. Komitet we Suzhou Land Real Group Group Co., LTD 2021-nji ýylda. Sanly mümkinçilik merkezi, Çangşu we Suzhou kärhanalarynyň "intellektual öwrülişigi we sanly üýtgemegi" üçin programma üpjünçiligi we enjam çözgütleri bilen üpjün eder, şol sanda aýratyn önümçilik sanly görkezişini taslamak, öndürmek we işe girizmek. önümçilik liniýalary ýerli senagat aýratynlyklaryna laýyk gelýär we Senagat 4.0-iň ýokary derejeli okuwyny we ýerli önümçilik zehinleri üçin sanlaşdyrmagy işjeň üpjün edýär.Marka, tehnologiýa we zehinleri öwretmek arkaly Siemens ýerli hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyny hasam giňelder, Çangşu şäherinde we taňze derýasynyň Delta sebitinde senagatlaşdyryş we pes uglerodly ýaşyl öwrülişigi we döwrebaplaşdyrmagy bilelikde ösdürer we ýokary hilli ýokarlandyrar. sanly pudaklaryň konsentrasiýasy we senagat-şäher integrasiýasynyň durnukly ösüşi.

“Siemens” işe giriziş dabarasynda “Çangşu” ýokary tehnologiýaly senagat ösüş zolagyny dolandyrmak komiteti we “Suzhou Land Estate Group Co., LTD” bilen hyzmatdaşlygyň çarçuwaly şertnamasyna gol çekdi, hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy dowam etdirerler we Çangşudaky gözleg tejribesini köpeltmäge çalyşarlar. häsiýetli pudaklaryň topary we içerki birinji derejeli akylly pes uglerodly seýilgähiň esasy taslamasyny bilelikde döredip, sebit ykdysadyýetiniň ýokary hilli ösüşini ýokarlandyrýar.Şol bir wagtyň özünde, üç tarapa esaslanan hyzmatdaşlygyň çarçuwasy şertnamasynyň esasy hökmünde Şanhaý-Jiangsu MOBO nol uglerod sanly senagat parkynyň taslamasy nol uglerod zonasy we gonmak şertnamasynyň umumy meýilnamasy nol uglerod binasy bilen gol çekildi, Siemens örtük uglerodyny üpjün eder esasy barlamak, pes uglerod energiýasy simulýasiýasy, sanly ekizler, paýhas seýilgähini dolandyrmak platformasy, nol uglerod gurluşyk dizaýny simulýasiýa ahyrky tehnologiýa maslahat beriş taslamalary.


Iş wagty: 05-2022-nji sentýabr