• so02
  • so03
  • so04

B&R ykjam prosessor moduly X20CP1381 X20CP1382

B&R ykjam prosessor moduly X20CP1381 X20CP1382

Gysga düşündiriş:

PLC-iň ösmegi bilen şu güne çenli uly, orta we kiçi önümler emele geldi we olar standartlaşdyryldy, seriýalaşdyryldy we modullaşdyryldy.Ulanyjylaryň saýlamagy üçin enjamlaryň doly toplumy bilen enjamlaşdyrylan we ulanyjylar ulgamy çeýe we amatly düzüp bilerler.Dürli funksiýalary we terezisi bolan ulgamlary düzüň.PLC häzirki zaman uly göwrümli integral zynjyr tehnologiýasynyň ulanylmagy, berk önümçilik prosesi we içerki zynjyrlar üçin päsgelçiliklere garşy ösen tehnologiýa sebäpli ýokary ygtybarlylyga eýe.Mundan başga-da, PLC näsazlyk ýüze çykan wagtynda duýduryş habaryny berip bilýän apparat näsazlygyny öz-özüni kesgitlemek funksiýasyna eýedir.Programma üpjünçiliginde, PIC enjamyndan başga zynjyr we enjamlar hem öz-özüni anyklamak goragyny alyp biler ýaly, periferiýa enjamlarynyň ýalňyş öz-özüni anyklaýyş programmasy hem ýerleşdirilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Degişli düşündiriş

X20CP1382, X20 Ykjam CPU seriýaly önüm.Öndürijilik indeksini kepillendirip bilýän we has tygşytly PLC önümidir.B&R programma üpjünçiligi we apparat ulgamy gurşawyna doly laýyk gelýär.CPU moduly Intel x86 400MHz gabat gelýän prosessor, 256MB RAM we 2GB fleş disk, real wagt Ethernet ETHERNET POWERLINK, iki USB we RS232 interfeýsi bilen enjamlaşdyrylandyr.X20 ykjam CPU seriýasynda 30 dürli sanly giriş / çykyş we 2 analog giriş bilen üç sany integrirlenen I / O modul bar.PT1000 garşylyk temperaturasyny ölçemek üçin analog giriş bar.POWERLINK we CAN awtobuslary integrirlenen interfeýs hökmünde hem elýeterlidir we goşmaça meýdan awtobuslary birikdirilmeli bolsa, CPU adaty X20 önüm maşgalasynyň interfeýs modullary bilen täzelenip bilner.CPU modulynda tehniki hyzmat etmezden, ýönekeý maşynlardan çylşyrymly CNC amaly programmalaryna çenli, hiç hili kynçylyk ýok, gaplamakda, çap etmekde, dokma önümlerinde, metaldan işlemekde, enjamda ulanyp boljak janköýer we batareýa dizaýny ýok. gurallar we beýleki pudaklar.

Önüm bilen baglanyşykly wideo

Önümiň parametrleri

Marka:B&R
Model:X20CP1381 X20CP1382
Haryt aýratynlyklary:Ykjam prosessor moduly

Gelip çykyşy:Italiýa
Ulanylýan meýdanlar:Gaplamak, Çap etmek, Dokma, Metaly gaýtadan işlemek, Maşyn gurallary we beýleki pudaklar
Şahadatnama:CE, RoHS, UL

X20CP1382 ​​interfeýs diagrammasy

v2-888fd469fc719d9570e6b6bf9e69c123_r

B&R PLC bilen adaty PLC arasyndaky deňeşdirme

Project

B&R PLC

Adaty PLC

OperatingSystem

Hil taýdan wagt paýlaşýan köpugurly operasiýa ulgamy + Windows

No operasiýa ulgamy

SaklamakCukyplylygy

512MB RAM CF karta goýup biler

16Bbu - 512kB 32Bbu - 1GAgeýinmek

MotionControlAbility

Göni herekete gözegçilik algoritmleri

Goşmaça hereket dolandyryş modulyny talap edýär

AýlawRegulýasiýaCukyplylygy

GoldaýarMultipleLoopAsazlamak

LogicControl

LhasratSgoldaw

IEC61131-3C / C ++ / Esasy

IEC61131-3

Bus Sgoldaw

Standard POWERLINK esasy awtobusy goldaýar

DifferentBusses

GrafikiDisplay

Sgoldaw

Ngoldaw

WebTehnologiýa

Sgoldaw

Ngoldaw

FTPServer

Sgoldaw

Ngoldaw

TSN üstünden OPC UA

Sgoldaw

Olaryň köpüsi entek goldanylmaýar

Sargyt barada bellikler

1. Sargyt goýanyňyzda modelini we mukdaryny görkezmegiňizi haýyş edýäris.
2. productshli görnüşli önümler barada aýdanymyzda, dükanymyz täze we ikinji el satýar, sargyt goýanyňyzda kesgitläň.

src = http ___ img95.699pic.com_xsj_11_bm_b3.jpg! _fw_700_watermark_url_L3hzai93YXRlcl9kZXRhaWwyLnBuZw_align_sout Gündogar

Dükanymyzdan haýsydyr bir zat gerek bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Başga önümler dükanda ýok bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, wagtynda arzan bahadan degişli önümleri taparys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler