• so02
  • so03
  • so04

B&R täze gelejek üçin ýeňilleşdirýär

2022-nji ýylyň 9-njy iýunynda B&R ABB bilen has çuňňur integrasiýany görkezýän täze LOGO markasyny dünýä ýaýratdy we sanly özgerişler döwründe B&R has uly kynçylyklary başdan geçirer we pudak bilen has giňişleýin hyzmatdaşlyk eder, has giň gerim berer. baha netijeleri.

wfwfq

ABB maşgalasyna goşulmak, has giň baha bermek mümkinçilikleri
Müşderilere ýakynlyk hemişe ABB-iň güýji bolupdy we ABB maşgalasynyň bir bölegi hökmünde şol bir gymmatlyklar B & R-e ýol görkezmegini dowam etdirýär.B&R, dünýäde 1-nji awtomatlaşdyryş kompaniýasyna öwrülmek maksadyna ýetmek üçin ulanyjy bahasyny has giň gerimde çykaryp biler.
ABB bilen bilelikde B&R dünýäde robot, awtomatlaşdyryş önümleri we programma üpjünçiligi ýaly giňişleýin toplumy hödürläp biljek ýeke-täk kompaniýa.
ABB-iň maşyn awtomatlaşdyryş işiniň merkezinde B&R dünýädäki müşderiler üçin has güýçli hyzmatdaş.
ABB bilen bilelikde B&R innowasiýa çäklerini has giň gerimde goýmak üçin B & R-iň hyjuwyny artdyryp biler.
ABB Robotics and Discrete Automation (RA) mehaniki awtomatlaşdyryş iş bölümi hökmünde B&R, has giň ulanyjylara çözgüt hyzmatlaryny bermek üçin dünýäniň 53 ýurdundaky RA-nyň 100-den gowrak şahamçasynyň çeşmelerinden peýdalanyp biler.ABB-iň baş edarasyndaky B & R-iň awtomatlaşdyryş akademiýasyna goýýan maýa goýumlary, maşyn intellektual tehnologiýasyny öwrenmek we ösdürmek we müşderileri taýýarlamak we öwrenmek üçin bagyşlanar.Soňky birnäçe ýylda ABB toparynyň goldawy bilen B&R azyk we içgi senagatynda çözgüt integrasiýa mümkinçiliklerini giňeltmek we emeli intellektiň senagat taýdan ulanylyşyna maýa goýumlaryny güýçlendirmek üçin Codian Robot-y satyn aldy.

wqf

Açyk we hyzmatdaş
Täze LOGO has owadan reňk, ak äheň ABB toparyna integrasiýany, mämişi bolsa innowasiýa geniniň dowamydyr.Täze LOGO B & R-iň has açyk we hyzmatdaşlyk ruhuny görkezýär.Müşderiler bilen bilelikde döredilen B&R has öndürijilikli we dowamly önümçilik çözgütlerini döretmek üçin okuw we hyzmatdaşlyk arkaly B & R-iň awtomatlaşdyryş tejribesini paýlaşýar.
B&R elmydama açyk awtomatlaşdyryş düşünjesine, iň ýakyn IT tehnologiýasy we OPC UA we TSN tehnologiýasyny goldamak ýaly önümçilik amaly talaplaryny birleşdirmek arkaly ygrarlydy.Ulanyjylara çözgüt goldawynyň doly toplumyny üpjün etmek üçin innowasion önüm dizaýny, açyk hyzmatdaşlyk.Işgärleri taýýarlamakdan, tehniki goldawdan, amaly düzmekden, in engineeringenerçilik hyzmatlaryndan.Ulanyjylara garaşylýanlaryndan has köp çözgüt hödürlemek, bazarda üznüksiz bäsdeşlik ukybyny gazanmak üçin edilýän tagallalar.

fwqfwq

Sanly üýtgeşmäniň bahasy
Sanly öwrülişik kärhanalara bazar üýtgemelerini çalt duýmaga, önüm dizaýnyndan we tassyklamasyndan, önümçiligiň çeýeligi we hyzmat amatlylygyndan ýokary tizlik bilen seljermäge we karar bermäge mümkinçilik berýär, bu kärhanalara bazar üýtgemelerine çalt jogap bermäge we ulanyjylara doly durmuş sikli hyzmat mümkinçiliklerini berýär.
B&R bazaryň üýtgemelerini we zerurlyklaryny gowy bilýär we B & R-iň ulanyjylara sanly üýtgeşmeleri üpjün etmek ukybyna ygrarly.B & R-iň täze LOGO bu görüşiň we missiýanyň wizual beýanydyr.
B&R, pudak bilen has hyzmatdaşlykda işleşer we sanly özgerişler döwründe müşderiler bilen bilelikde önümçilik pudagynyň durnukly ösüş mümkinçiligini döreder.


Iş wagty: 17-2022-nji sentýabr