• so02
  • so03
  • so04

Bir asyr intellektual döredijilik we geljege bilelikde gitmek üçin “Mitsubishi Electric” 2021-nji ýylda geçirilen “China Smart Expo” -da ilkinji gezek çykyş edýär

2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan 25-nji awgustyna çenli Çongkin halkara sergi merkezinde 2021-nji ýylda Hytaýyň halkara intellektual senagat sergisi (mundan beýläk “Akylly sergi” diýlip atlandyrylýar) uly dabara geçirildi.Dünýäniň dürli künjeginden gelen intellektual pudagyň öňdebaryjylary, akylly tehnologiýalary, önümleri we amaly programmalary bilelikde öwrenmek üçin ýene ýygnandylar.gelejek.“Mitsubishi Electric” (Hytaý) Co. Energiýa Diňe wagtynda) greenaşyl toplumlaýyn çözgütleriň geljegi Hytaýyň intellektual pudagynyň ösüşine we kämilleşmegine has uly goşant goşar diýlip garaşylýar.

wfq

2021-nji ýyl “Mitsubishi Electric” üçin uly ähmiýete eýe.“Mitsubishi Electric Co., Ltd.” -iň ýerine ýetiriji direktory, Hytaýyň baş wekili, “Mitsubishi Electric Co.“Mitsubishi Electric” -yň reforma we açylyşyň ilkinji günlerinde Hytaýa girenine 40 ýyldan gowrak wagt boldy.Hytaý bazarynyň ösüşine we üýtgemegine şaýat bolduk we Hytaýda ýokary hilli ösüş gazandyk ".Şol bir wagtyň özünde, “Mitsubishi Electric” we “Chongqing” -iň köpden bäri gatnaşygy bar we iki tarap hem 2018-nji ýylda strategiki hyzmatdaşlyga başlady. Akylly önümçilik, akylly şäher, Ruijie syýahaty we hil durmuşy, Mitsubishi Electric ýaly dört esasy iş pudagynyň artykmaçlyklary bilen. Çongçiniň we Çengdu-Çongkiniň ykdysady ösüşine goşant goşup biler.Tegelekde we hatda günbatar Hytaýda-da akylly senagatyň ösmegi üçin çuňňur, köptaraply we güýçli goldaw berýär.Baş wekil Katsuya Kawabata: "Mitsubishi Electric Çengdu we Çongçiniň ösüşine ynamdan doly. Geçen ýyl Çongçin şahamçasyny döretdik we Mitsubishi Electric Chongqing Akylly Önümçilik Innowasiýa Merkeziniň döredilmegine işjeň goldaw bereris" -diýdi.
“Mitsubishi Electric” 2019-njy ýyldan bäri “Smart Expo” -na gatnaşýar. Bu sergä üçünji gezek gatnaşýar.Bu toparyň iň täze tehnologiýalaryny we çözgütlerini görkezmek üçin penjire.100 ýyllyk doglan güni mynasybetli, “Mitsubishi Electric” bu akylly sergide “Seniň bilen gezmek” mowzugyny getirdi we “Asyryň döredilmegi, indiki asyr üçin el-ele” görnüşini teklip etdi.Bir tarapdan, “Mitsubishi Electric” -yň geçen asyrda tehnologiki tejribesini we innowasiýa üstünliklerini görkezýär, beýleki tarapdan, E-JIT ýaşyl giňişleýin çözgütlere ünsi jemleýär we ýakyn ýüz ýylda şäher jemgyýetine sabyrsyzlyk bilen garaşýar., tomaşaçylara tehnologiýanyň özüne çekijiliginden lezzet alyp, geljekki durmuşy göz öňüne getirmäge mümkinçilik berýär.Baş wekil Katsuýa Kawabata: "Bu akylly sergide, Topar tarapyndan bir asyr bäri toplanan iň täze AI.IOT tehnologiýasyny getirdik we goşant goşmak umydy bilen ilki Hytaý bazarynda E-JIT ýaşyl giňişleýin çözgüdi hödürledik. Hytaý jemgyýetiniň ýaşyl özgerişine we ösüşine. Güýç. "

E-JIT-i täze asyr üçin ulanyň
E-JIT, Japanaponiýanyň önümçilik, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak ugurlarynda onlarça ýyllap toplanan esasy tehnologiýalaryň we ýerdäki tejribäniň jemidir.Hytaýda “daşky gurşaw, energiýa we önümçilik netijeliligi” üç elementini bir wagtyň özünde optimizirläp bilýän giňişleýin ulgam döreden dünýäde ilkinji bolup durýar.çözgüt.Bu ýylky “Smart Expo” sergisiniň “Geljekki şäher” sergisinde, E-JIT bilen “Mitsubishi Electric” biznesi, geljekki jemgyýetiň önümçiligine we durmuşyna düýpli täsir etjek çäksiz janlylygy görkezdi.

wqf2

Köp ugurly "akylly önümçilik" pudaga kuwwat berýär
“Mitsubishi Electric” -yň köp asyrlyk taryhy hemişe sosial ösüşiň we adam durmuşynyň zerurlyklaryna ýakyn bolup, üznüksiz täzelikler bilen dünýäni üýtgedi.“Smart Expo” saýtynda “Mitsubishi Electric” tomaşaçylara toparyň asyrlyk mirasyny, esasy tehnologiýalary we dört esasy iş ugruny öz içine alýan iň soňky ylmy we tehnologiki üstünlikleri görkezdi.
"Akylly önümçilik" sergi meýdançasynda, "eF @ ctory" yzygiderli ornaşdyrylmakdan başga-da, "Mitsubishi Electric" geçen ýyl CIIE-de şöhle saçýan çaý dabarasy robotyny stendiň içine getirer we ähli sergi meýdançasynyň ajaýyp sahnasyna öwrüler. .

gqw3

"Akylly şäher" sergi meýdançasynda elektrik ulaglary üçin awtomatiki kesgitleýiş ulgamlary, lifti duýmak tehnologiýasy we ELE-MOTION ýaly öňdebaryjy tehnologiýalar görkezilýär.Şol bir wagtyň özünde, epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek üçin “Mitsubishi Electric” -yň asma düwmeleri we kümüş ion antibakterial düwmeleri liftleri alanda adamlaryň saglygyny we arassaçylygyny netijeli gorap biler.
“Ruijie Mobility” ulgamynda “Mitsubishi Electric” sürüjiler üçin has gowy tejribe döredip biljek DMS we AVM funksiýalary bilen Displeý Audio görkezdi.Şol bir wagtyň özünde, sürüjiniň bedenini duýmak ulgamy sürüjiniň ýüzündäki inçe üýtgeşmeleri takyk kesgitläp biler we sürüjiniň howpsuzlygyny goramak üçin ýadaw sürüjilik ýagdaýynda irki duýduryş berip biler.
"Hil durmuşy" meýdançasy, sarp edijileriň durmuşy bilen ýakyndan baglanyşykly arassa howa ulgamlaryny we diwara gurlan kondisionerleri getirýär, az energiýa sarp etmek we öňdebaryjy tehnologiýa bilen ýokary rahatlyk bilen ajaýyp tejribe hödürleýär.“Mitsubishi Electric” -yň ýaşyl ösüşiniň esasy tehnologiýasy hökmünde dürli elektron önümlerinde giňden ulanylýan güýç ýarymgeçirijiler hem bu sergä öý SLIMDIP, öý ultra-kiçi DIPIPM, elektrik ulagynyň esasy sürüjisi üçin ýörite modullar, demir ýol çekmek üçin HVIGBT we ş.m. girdi. ., dünýä derejesindäki ýokary standartlary bolan bu esasy bölekler, ähli önümçilik pudagy üçin ýokary hilli hereketlendiriji güýjüň yzygiderli akymyny üpjün edýär.
Esasy tehnologiýalardaky we dört esasy iş ugrundaky täzeliklere esaslanyp, “Mitsubishi Electric” akylly önümçilige energiýa goýmagy dowam etdirer we E-JIT ýaşyl giňişleýin çözgütleri durmuşa geçirmek arkaly ýaşyl we akylly geljek dünýäsini döretmäge kömek eder.


Iş wagty: 17-2022-nji sentýabr