• so02
  • so03
  • so04

FANUC Servo sürüjisi Servo güýçlendiriji moduly A06B-6077-H111

FANUC Servo sürüjisi Servo güýçlendiriji moduly A06B-6077-H111

Gysga düşündiriş:

Dolandyryş baglanyşygynyň hemmesinde sürüji orta baglanyşykda (esasy dolandyryş gutusy - sürüji - motor) .Meniň esasy wezipämiz esasy dolandyryş gutusyndan signal almak, soňra signaly gaýtadan işlemek we motora we datçige geçirmekdir hereketlendiriji bilen baglanyşykly we motoryň iş ýagdaýyny esasy dolandyryş gutusyna gaýtaryp beriň.
Servo sürüjisi servo motoryny dolandyrýan enjamdyr.Esasy wezipesi, enjamyň güýji öndürip we kadaly işlemegi üçin servo motoryny sürmekdir.Elektrik üpjünçiliginiň AC girişine gözegçilik, derrew elektrik togunyň çalt ýapylmagyndan goramak, regeneratiw tormozlamak, dinamiki tormozlamak, naprýatageeniýe gözegçiligi we ş.m. ýaly köp funksiýa bar.“Servo” sürüjisinde pozisiýa proporsional girdeji, pozisiýany iýmitlendirmek, tizlik proporsional girdeji, tizlik integral wagt hemişelik we ş.m. ýaly köp parametr bar, parametrleri düzediş programma üpjünçiligi arkaly kesgitläp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Degişli wezipeler

1. Parametrleri toparlaşdyrmak sazlamasy, dolandyryş tertibi esassyz üýtgedilip bilner
2. Dolandyryş güýji AC girişi, çözülip bilinýän giň woltly giriş
3. Derrew elektrik togunyň kesilmegi we çalt ýapylmagy goramak funksiýasy
4. Täzelenýän tormoz, dinamiki tormoz funksiýasy
5. Mutlak baha ulgamynyň naprýa monitoringeniýesine gözegçilik, pes woltly duýduryş funksiýasy
6. Düzediş programma üpjünçiligi parametrleri dolandyrmagy, gözegçiligi we osiloskop funksiýalaryny goldaýar

Önüm bilen baglanyşykly wideo

Önümiň parametrleri

Marka:FANUC
Model:A06B-6077-H111
Haryt aýratynlyklary:Elektrik üpjünçiligi moduly
Gelip çykyşy:Japanaponiýa

Bahalandyrylan giriş:200-230V 49A 200V 50Hz / 60Hz 3-Ph
Bahalandyrylan çykyş:283-339V 13.2KW
Şahadatnama:CE, RoHS, UL

Bu nähili işleýär

Esasy sero sürüjileri, has çylşyrymly dolandyryş algoritmlerini durmuşa geçirip we sanlaşdyrmagy, torlaýyn we intellektini amala aşyryp bilýän dolandyryş ýadrosy hökmünde sanly signal prosessorlaryny (DSP) ulanýarlar.Kuwwatly enjamlar, adatça, ýadro hökmünde akylly güýç moduly (IPM) bilen işlenip düzülen disk zynjyryny ulanýarlar.IPM sürüjiniň zynjyryny birleşdirýär we aşa wolt, aşa güýçli, aşa gyzmak we aşaky wolt ýaly näsazlyklary ýüze çykarmak we goramak zynjyrlaryna eýe.Başlangyç döwründe sürüjä täsirini azaltmak üçin zynjyry başlaň.Kuwwatly hereketlendiriji bölümi, giriş DC fazasyny almak üçin ilki bilen giriş üç fazaly güýji düzedýär ýa-da üç fazaly doly köpri düzediji zynjyr arkaly güýji üpjün edýär.Düzedilen üç fazaly elektrik togundan ýa-da elektrik togundan soň, üç fazaly hemişelik magnit sinhron AC servo hereketlendirijisi üç fazaly sinusoidal PWM naprýa .eniýe inwertorynyň ýygylyk öwrülişi bilen hereket edýär.Kuwwatly hereketlendirijiniň tutuş prosesini diňe AC-DC-AC prosesi diýip bileris.Düzediji bölümiň esasy topologiýa zynjyry (AC-DC) üç fazaly doly köpri gözegçiliksiz düzediji zynjyrdyr.

Sargyt barada bellikler

1. Sargyt goýanyňyzda modelini we mukdaryny görkezmegiňizi haýyş edýäris.
2. productshli görnüşli önümler barada aýdanymyzda, dükanymyz täze we ikinji el satýar, sargyt goýanyňyzda kesgitläň.

src = http ___ img95.699pic.com_xsj_11_bm_b3.jpg! _fw_700_watermark_url_L3hzai93YXRlcl9kZXRhaWwyLnBuZw_align_sout Gündogar

Dükanymyzdan haýsydyr bir zat gerek bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.Başga önümler dükanda ýok bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, wagtynda arzan bahadan degişli önümleri taparys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler